Wymagania na stopnie kyu


Minimum 25 dni treningowych 

ASHI SABAKI 
TENKAN 
IRIMI TENKAN 
SHIKKO 
UKEMI 


Tachi waza:

KATATEDORI AIHANMI: 
IKKYO 
SHIHO NAGE

Minimum 30 dni treningowych po uzyskaniu 6 kyu

Tachi waza:

SHOMEN UCHI: 
IKKYO  
IRIMI NAGE

KATATEDORI: 

SHIHO NAGE


Suwari waza:

KOKYU HO

Minimum 40 dni treningowych po uzyskaniu 5 kyu

Tachi waza:

SHOMEN UCHI: 
IKKYO 
NIKKYO
IRIMI NAGE

KATADORI: 

IKKYO

Suwari waza:

KOKYU HO

Minimum 50 dni treningowych po uzyskaniu 4 kyu

Tachi waza:

SHOMEN UCHI: 
IKKYO
NIKKYO
SANKYO
YONKYO 
IRIMI NAGE
KOTE GAESHI

RYOTE DORI: 
SHIHO NAGE
TENCHI NAGE

TSUKI: 
IRIMI NAGE
KOTE GAESHI

Suwari waza:

SHOMEN UCHI: 
IKKYO
NIKKYO
SANKYO
YONKYO 

Minimum 50 dni treningowych po uzyskaniu 3 kyu

Tachi waza:

SHOMEN UCHI: 
IKKYO
NIKKYO
SANKYO
YONKYO 
IRIMI NAGE
KOTE GAESHI

KATADORI:
IKKYO
NIKKYO
SANKYO
YONKYO 

KATATEDORI:
IRIMI NAGE 
KAITEN NAGE
JIYU WAZA

 

TSUKI: 
IRIMI NAGE
KOTE GAESHI 

RYOTEDORI: 
TENCHI NAGE

Hanmihandachi waza:

KATATEDORI: 
SHIHO NAGE

Suwari waza:

SHOMEN UCHI: 
IKKYO
NIKKYO
SANKYO
YONKYO

KATADORI:
IKKYO
NIKKYO
SANKYO
YONKYO 

KOKYU HO 

Minimum 60 dni treningowych po uzyskaniu 2 kyu

Tachi waza:

 

SHOMEN UCHI: 
IKKYO
NIKKYO
SANKYO
YONKYO 
IRIMI NAGE
KOTE GAESHI
KAITEN NAGE

YOKOMEN UCHI: 
IKKYO
NIKKYO
SANKYO
YONKYO 
GOKKYO

KATADORI: 
IKKYO
NIKKYO
SANKYO
YONKYO 

USHIRO RYOTEDORI: 
IKKYO
NIKKYO
SANKYO
YONKYO 

KATATEDORI: 
KOTE GAESHI
SHIHO NAGE
KAITEN NAGE
JIYU WAZA

TSUKI: 
IRIMI NAGE
KOTE GAESHI
KAITEN NAGE

RYOTEDORI: 
TENCHI NAGE
SHIHO NAGE
JIYU WAZA

MOROTE DORI: 
JIYU WAZA

KOKYU HO

Hanmihandachi waza:

KATATEDORI: 
SHIHO NAGE  

RYOTEDORI: 
SHIHO NAGE 


Suwari waza:

SHOMEN UCHI: 
IKKYO
NIKKYO
SANKYO
YONKYO 

YOKOMEN UCHI: 
IKKYO
NIKKYO
SANKYO
YONKYO 

KATADORI: 
IKKYO
NIKKYO
SANKYO
YONKYO 

KOKYU HO